สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง 5.50-7.70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,454 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60-0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 226 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยหมู่บ้านเศรษฐี (ชุมชนสหกรณ์นิคม 1) หมู่ 5 ตำบลหนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น