สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสายหลักชุมชนทั้งสองข้างชุมชนทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาร


แสดงความคิดเห็น