สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ยาว 540.00 เมตร บริเวณซอย 12 ชุมชนเตาไห 1 หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด


แสดงความคิดเห็น