สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร หรือพื้นที่ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมต่อถนนสายหน้าหมู่บ้านกาญกนกวิลล์ บริเวณซอย 22 หมู่บ้านวนารี ชุมชนหลิ่งมื่น หมู่ที่ 10 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด


แสดงความคิดเห็น