สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 338.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,267.50 ตารางเมตร บริเวณหลังวัดห้วยเกี๋ยง-ลำน้ำคาว ชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ต.หนองหาร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างกำหนด


แสดงความคิดเห็น