สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางซอยอ้อมเมืองค้าไม้ ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย


แสดงความคิดเห็น