สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางแยกชุมชนทุ่งป่าเก็ดถึงสวนสาธารณะสวนสวรรค์ (ร้องขี้ทูตเดิม) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,908 ตารางเมตร ยาว 426 เมตร ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย


แสดงความคิดเห็น