สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและเจาะบ่อบาดาล ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สถานที่ตั้งบริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ หมู่ที่ 12 ต.หนองหาร)


แสดงความคิดเห็น