สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย 5 ชุมชนไร่สหกรณ์หมู่ที่ 11 ต.หนองหาร)


แสดงความคิดเห็น