สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คศล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างร้านณัฐกิจการค้า) หมู่ที่ ๕ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น