สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๙๘ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ ซอย ๑ หลังร้านลักษณ์เกษตรยนต์) หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น