สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 428 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 22 บ่อ และถมดินหลังท่อ (สถานที่ก่อสร้างบิเวณ ถนนซอยเกษตรใหม่เลียบโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง) หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น