สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๖ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๑๙ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ป้าไล หมู่ที่ ๕ ต.ป่าไผ่)


แสดงความคิดเห็น