สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๓ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ ต.หนองจ๊อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น