สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจรขนาดกว้าง ๕ – ๗ เมตร ยาว ๔๑๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๒ ตารางเมตร (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพรสวรรค์ถึงหลังโครงการเชื่อมต่อถนนชุมชนทุ่งหมื่นน้อย-ชุมชนสหกรณ์นิคม๑หมู่ที่๙ ต.หนองหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น