สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒ เมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยสบันงา หมู่ที่ ๕ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่)


แสดงความคิดเห็น