สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๔.๒๐-๕ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๖ ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย ๙ ต่อจากของเดิมชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ ๓ ต.หนองหาร)


แสดงความคิดเห็น