สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ดินหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าไผ่ ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว)


แสดงความคิดเห็น