สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอยข้างร้านณัฐกิจการค้า) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร


แสดงความคิดเห็น