สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คศล. พร้อมตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกและเปลี่ยนฝาบ่อพักที่ชำรุด (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอยลุงไมล์) หมู่ที่ ๗ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น