สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน


แสดงความคิดเห็น