สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนกระดังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


แสดงความคิดเห็น