สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ซอย 4 ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


แสดงความคิดเห็น