สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นเส้นทางสายซอยข้างเทศบาลตำบลไชยสถาน (ด้านทิศใต้) หมู่ที่ ๒ บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น