สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แฝก ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์แสดงความคิดเห็น