สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองแฝก เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ. 35-0160 หน้าวัดหนองสี่แจ่ง หมู่ที่ 1 ถึงสะพานล้องฝรั่ง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,008.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น