สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองแฝก เรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ. 35-0177 ถนนท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก – ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านสันป่าสักเหนือ ผิวจราจร จำนวน 3 ช่วง ยาว 487.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,805.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น