สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณตั้งแต่ข้างหมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 15 (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง


แสดงความคิดเห็น