สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)บริเวณหน้าโรงงานแม่ปิงลอนดริ ถึงหน้าหอพักมาระวิชัย หมู่ที่ 8 บ้านสันคือ


แสดงความคิดเห็น