สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองร้องเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านเชียงแสน


แสดงความคิดเห็น