สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้บริการ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


แสดงความคิดเห็น