สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 52 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.39 x 1.25 x 1.20 เมตร จำนวน 6 บ่อ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น