สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยบ้านอุ้ยบัว หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรพัฒนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 216 ท่อน พร้อมบ่อพัก 1.10 x 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 25 บ่อ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น