สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 52 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.39 x 1.25 x 1.20 เมตร จำนวน 6 บ่อ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ


แสดงความคิดเห็น