สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายหมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 12 บ้านหม้อ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 378 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.10 x 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 43 บ่อ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ


แสดงความคิดเห็น