สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายซอยบ้านอุ้ยบัว หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรพัฒนา ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 216 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.10 x 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 25 บ่อ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 โครงการ


แสดงความคิดเห็น