สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 041-002 ถนนสายบ้านหนองป่าข้าว หมู่ที่ 16 บ้านหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,650 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น