สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านแม (จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอย)


แสดงความคิดเห็น