สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลบ่อหลวง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านกิ่วลม หมู่ที 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น