สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลบ่อหลวง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฟ่อน หมู่ที 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น