สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลบ่อหลวง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น