สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ 2 หย่อมบ้านดอยงาม หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร


แสดงความคิดเห็น