สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน (จุดที่ 1) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร (จุดที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208.00 ตรม.


แสดงความคิดเห็น