สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านหลัก หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน


แสดงความคิดเห็น