สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร พร้อมรื้อคอนกรีตเดิม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน


แสดงความคิดเห็น