สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นโบสถ์เล่าอางโก หมู่ที่ 11 บ้านหัวเมืองงาม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.50 ตารางเมตร


แสดงความคิดเห็น