สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู กว้าง 3.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร


แสดงความคิดเห็น