สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ 1 หย่อมบ้านดอยงาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร พร้อมรื้อถนนคอนกรีตเดิม


แสดงความคิดเห็น