สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านจะจี หมู่ที่ 6 บ้านสันต้นดู่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร


แสดงความคิดเห็น