สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสุสานหย่อมบ้านบาหลา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร


แสดงความคิดเห็น